Kasutajalepinu tingimused

Registreerudes internetilehekülje www.RETRO24.ee kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud ja nõustunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Tingimused) ning kohustud Tingimusi täitma alljärgnevas:

   1. Tingimuste ulatus ja tõlgendamine

1.1.

Tingimused kehtivad kõikide interneti lehekülje http://www.RETRO24.ee (edaspidi Lehekülg) kasutajaks registreerinud isikute (edaspidi Klient) ja  OÜ Gallery Outline   vahel Leheküljel olevate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.

OÜ Gallery Outline , edaspidi RETRO 24.EE kontaktandmed on järgmised:

1.2.1

registreeritud äriregistris registrikoodi  11613409  all;

1.2.2

Aadress Männi tee 7a , Harku vald , Harjumaa

1.2.3

Tel. 530888828

1.2.4

e-posti aadress  info@retro24.ee

1.3.

Tingimuste p-s 1.1. nimetatud teenuste (edaspidi Teenused) all mõeldakse  Kliendile võimaluse andmist asjade/teenuste müügiks pakkumist,  samuti muid Leheküljel pakutavaid teenuseid.

1.4.

Lisaks Tingimustele reguleerivad Kliendi ja RETRO24.EE vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Lehekülje hinnakiri (edaspidi Hinnakiri) vastava Teenuse kasutamise kohta, Leheküljel olevad Teenuse täpsemad tingimused ja väljakujunenud head tavad.

1.5.

Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust.

    2. Teenuse üldtingimused

2.1.

RETRO24.EE pakub Klientidele välja virtuaalse keskkonna, s.o. Lehekülje, kus Kliendid võivad sisestada asjade /teenuste  ostu/müügi kuulutusi, ning kasutada muid keskkonnas pakutavaid Teenuseid.

2.2.

Müügilepingud sõlmivad Kliendid omavahel ilma RETRO24.EE sekkumiseta/ vahenduseta ning Kliendid vastutavad omavahel sõlmitud müügilepingute täitmise eest.

2.3.

Veebilehe sisu lugemiseks üldotstarbeliste veebilehitsejatega ei ole vajalik registreerumine kasutajaks.  Registreerumine kasutajaks on vajalik Veebilehel  kuulutuste avaldamiseks ja teiste RETRO24.EE poolt pakutavate teenuste kasutamiseks.

2.4.

Registreeritud Kasutaja status kehtib tähtajatult , kuid RETRO24.EE on õigus lõpetada registreeritud Kasutaja  staatust juhul kui Kasutaja ei täida antud lepingu tingimusi.
2.5.

RETRO24.EE ei vastuta Lehekülje kaudu ostetavate/müüdavate asjade/teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest.

2.6.

RETRO24.EE ei vastuta Kliendi poolt Leheküljel avaldatava informatsiooni tõelevastavuse ja/või seaduslikkuse eest.

2.7.

RETRO24.EE ei vastuta Kliendi ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.

2.8.

Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ja RETRO24.EE vahel toimub elektroonilises vormis Tingimustes või Leheküljel sätestatud kontaktandmetel, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

2.9.

Lehekülg ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad RETRO24.EE-le.

    3. Kliendi õigused ja kohustused

3.1.

Klient kohustub:

3.1.1.

esitama Lehekülje kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;

3.1.2.

mitte kasutama Lehekülge ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks;

3.1.3.

esitama Lehekülje kasutamisel täielikult tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid müüdavate asjade/teenuste osas .

3.1.4.

asjade/teenuste müügiks pakkumisel väljendama hinnas jm infos asja/teenuse tegelikku väärtust.

3.1.5.

tagama et, Lehekülje kasutamisel Kliendi poolt edastatud andmed (sh elektroonilised andmed, s.o failid, programmid, elektronposti saadetised jne, edaspidi Kliendi Informatsioon):

3.1.5.1.

ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;

3.1.5.2.

ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega asjade/teenuste ostuks/müügiks;

3.1.5.3.

ei riku kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi;

3.1.5.4.

ei ole vastuolus seaduste ja muude õigusaktidega (sh tarbijakaitset, konkurentsi ja asjade/teenuste eksporti/importi reguleerivate õigusaktidega);

3.1.5.5.

ei ole vastuolus heade tavadega;

3.1.5.6.

ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Lehekülje normaalset kasutamist ja/või mis võivad Lehekülje kasutamise tulemusena salvestuda Kliendi arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;

3.1.6.

mitte moodustama andmebaase/nimekirju Lehekülje kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;

3.1.7.

mitte esitama nõudmisi RETRO24.EE vastu, v.a nõudmised, mis tulenevad otseselt Tingimustest;

3.1.8

hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel;

3.1.9.

koheselt elektronposti teel informeerima RETRO24.EE-d kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatutega;

3.1.10.

koheselt elektronposti teel informeerima RETRO.EE Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

3.2.

Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et ta:

3.2.1.

on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Leheküljel võimaldatud tehinguid;

3.2.2.

täidab nõuetekohaselt kõiki Tingimuste punktides 3.1.-3.17. sätestatud kohustusi;

3.2.3.

on teadlik, et vastavad müügilepingud sõlmivad Kliendid ilma RETRO24 .EE sekkumiseta ja vahenduseta ning Kliendid vastutavad täies ulatuses ise selliste lepingute täitmise eest;

3.2.4.

on teadlik, et kõikide Teenuste kasutamisest tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude (sh tulu-, käibe- ja sotsiaalmaks) deklareerimise ja maksmise kohustus lasub Kliendil;

3.2.5.

Tingimustega nõustumisel on Klient ja RETRO24.EE kokku leppinud kõiges,  mis on Tingimustes selgesõnaliselt kirjas;

3.2.6.

on teadlik asjaolust, et Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Klient ning et RETRO24.EE-l ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) Lehekülje kasutaja isikut.

3.2.7.

on teadlik ja nõustub sellega, RETRO24 .EE-l on õigus teostada Kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja Tingimuste punktile 5.

 3.3

saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Tingimustes sisalduvatest sätetest ning mõistab täielikult, et Lehekülje kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda juriidiliselt siduvad kohustused osta või müüa Leheküljel pakutud asju/teenuseid.

 3.4.

Klient kohustub tasuma kasutatud Teenuste eest kõik Hinnakirjajärgsed maksed RETRO 24 .EE-le arveldusarvele  vastavalt arvel kajastatud maksetähtaja jooksul  .

3.5.

Tähtaegselt tasumata arvetelt on RETRO 24.EE-l õigus nõuda viivist 0,2% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved edastatakse 1 kuu jooksul pärast arve väljastamist võlgade sissenõudmisega tegelevale asutusele (inkasso), kusjuures Klient kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.

   4  RETRO24 õigused ja kohustused

4.1.

RETRO24.EE on õigus  omal valikul kas piirata või tühistada  Kliendi Lehekülje kasutamisõigust, sh muuta  Leheküljel Kliendi poolt avaldatud informatsiooni või Kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui Klient:

4.1.1.

rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi;

4.1.2.

on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;

4.1.3.

teadlikult ja tahtlikult levitab RETRO24.EE lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt.

4.2.

RETRO24.EE on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust, sh jälgima Lehekülje kasutajate poolt tehtavaid ostu/müügi pakkumisi. RETRO24.EE võib teostada uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

4.3.

RETRO24.EE on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt Kliendi poolt tehtud ostu/müügi pakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.

4.4.

 RETRO24.EE-l on õigus nõuda Kliendilt Teenuse kasutamise eest tasu vastavalt Hinnakirjale. Tasu nõudmiseks esitab RETRO24.EE Kliendile elektroonilise arve. Kliendi nõudmisel esitab RETRO24.EE Kliendile arve ka lihtkirjalikus vormis

4.5.

RETRO24 on õigus eemaldada ostu/müügi, teenuse  kuulutus juhul kui kuulutuse sisu viitab äritegevusele, kuid mille eest pole tasutud ärikuulutuse hinnakirja alusel.

4.6.

RETRO24.EE on igal ajal õigustatud tegema Lehekülje parema kasutamise huvides Lehekülje piires andmete ümberpaigutusi Lehekülje kasutajate poolt sisestatud ostu/müügi pakkumiste osas, muutmata sealjuures selliste pakkumiste sisu.

4.7.

RETRO24.EE-l õigus saata Kliendile personaalseid kommertsteadaandeid jm pakkumisi. Nimetatud teadaannetest on Kliendil õigus keelduda teatades sellest RETRO24.EE-le.

4.8.

RETRO24.EE osutab Klientide poolt sõlmitavate müügi- jt lepingute täitmiseks raha deponeerimise teenust.

   5 Isikuandmete käitlemine

5.1

Klient annab nõusoleku RETRO24.EE-le Kliendi Isikuandmete käitlemine Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

5.2

RETRO24.EE kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

5.3

RETRO24.EE kasutab Isikuandmeid Teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

5.4

RETRO24.EE ei anna Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud Tingimustes sätestatud juhtudel.

5.5

RETRO24.EE-l on õigus Tingimuste p-s 3.6 sätestatud juhul edastada Isikuandmed võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jmt).

 

   6. Tingimuste muutmine

6.1.

RETRO24.EE on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muutma ning täiendama.

6.2.

RETRO24.EE kohustub teavitama Klienti Tingimuste ja Hinnakirja muudatustest ja täiendustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu.

6.3.

Tingimuste ja Hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Leheküljel.

6.4.

Klient kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega Hinnakirjas ja/või Tingimustes Teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

   7. Lõpsätted

7.1.

Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja RETRO24.EE vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

7.2.

Lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja RETRO24.EE lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

7.3.

Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kliendi poolt ja kehtivad Kliendi ja RETRO24.EE vaheliste Tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kliendil on õigus Tingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on Kliendil igal ajal õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused RETRO24.EE ja teiste Klientide ees.